Density-dependent and species-specific effects on self-organization modulate the resistance of mussel bed ecosystems to hydrodyn

G.I. Zardi, K.R. Nicastro (Co-auteur), C.D. McQuaid, M. de Jager, J. Van de Koppel, L. Seuront

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftAmerican Naturalist
Volumein press
DOI's
StatusE-pub ahead of print - 2021

Citeer dit