Density dependent mortality in the springtail species Orchesella cincta due to predaton by the carabid beetle Notiophilus biguttatus

P.C. De Ruiter, N.J. Ouborg, G. Ernsting

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Samenvatting

  Mortality of the collembole species Orchesella cincta (L.), due to predation by the carabid Notiophilus biguttatus F., has been measured in the laboratory at three levels of prey density. Prey densities were chosen such that the predator's consumption at the lowest prey density was a little above the maintenance ration. Between the two lowest prey densities, mortality increased significantly with prey density. We presume that density-dependent search activity by the predator is responsible for the positive density-dependent mortality. A method is proposed to solve the problem of decreasing prey density during the observations.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)25-30
  TijdschriftEntomologia Experimentalis et Applicata
  Volume48
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1988

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Density dependent mortality in the springtail species Orchesella cincta due to predaton by the carabid beetle Notiophilus biguttatus'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit