Detecting pre-modern lexical influence from South India in Maritime Southeast Asia

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)63-93
TijdschriftArchipel (PARIS)
Volume89
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit