Determining the optimal biomass of macrophytes during the ecological restoration process of eutrophic shallow lakes

Wen Hu, Weiwei Wei, Chun Ye* (Co-auteur), Chunhua Li, Ye Zheng, Xiaogang Shi, Manqi Chang, Hongsen Chen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

12 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Determining the optimal biomass of macrophytes during the ecological restoration process of eutrophic shallow lakes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds