Development of the dopaminergic innervation in the prefrontal cortex of the rat

A. Kalsbeek, P. Voorn, R.M. Buijs, C.W. Pool, H.B.M. Uylings

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

291 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)58-72
TijdschriftJournal of Comparative Neurology
Volume269
StatusGepubliceerd - 1988

Citeer dit