Development of tyrosine hydroxylase-immunoreactive neurons in the human paraventricular and supraoptic nucleus

M.T. Panayotacopoulou, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

298 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)145-150
TijdschriftBrain Research: developmental brain research
Volume72
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit