Diabetes mellitus, impaired glucose tolerance, and hyperinsulinemia in an elderly population

R.P. Stolk, H.A.P. Pols, S.W.J. Lamberts, P.T.V.M. de Jong, A. Hofman, D.E. Grobbee

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

45 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)24-32
TijdschriftAmerican Journal of Epidemiology
Volume145
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit