Diagnosing autism spectrum disorders in adults: the use of autism diagnostic observation schedule (ADOS) module4.

J.A. Bastiaansen, H. Meffert, S. Hein, P. Huizinga, C. Ketelaars, M. Pijnenborg, A. Bartels, R. Minderaa, C. Keysers, A. De Bildt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

262 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1256-1266
TijdschriftJournal of Autism and Developmental Disorders
Volume41
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit