Diagonal band projections towards the hypothalamic supraoptic nucleus: light and electron microscopic observations in the rat

J.H. Jhamandas, W. Raby, J. Rogers, R.M. Buijs, L.P. Renaud

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

70 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)15-23
TijdschriftJournal of Comparative Neurology
Volume282
StatusGepubliceerd - 1989

Citeer dit