Die Bedeutung des friesischen Katasters von 1511/1640 für die historische Siedlungsforschung

P.N. Noomen, J.A. Mol

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

246 Downloads (Pure)
Originele taal-2Duits
Pagina's (van-tot)217-235
TijdschriftSiedlungsforschung: Archäologie, Geschichte, Geographie
Volume14
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit