Differences in late-life loneliness: a comparison between Turkish and native-born older adults in Germany.

T. Fokkema, R. Naderi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

79 Citaten (Scopus)
277 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Differences in late-life loneliness: a comparison between Turkish and native-born older adults in Germany.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Social Sciences