Differences in the metabolic response to temperature acclimation in nine‐spined stickleback (Pungitius pungitius) populations from contrasting thermal environments

Matthieu Bruneaux, Mikko Nikinmaa, Veronika Laine, Kai Lindström, Craig Primmer, Anti Vasemägi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftJournal of experimental zoology
StatusGepubliceerd - 2014
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit