Differential contribution of the immunoreceptor tyrosine-based inhibitory motifs of human leukocyte-associated Ig-like receptor-1 to inhibitory function and phosphatase recruitment

A. Verbrugge, Td.T. Ruiter, J.C. Clevers, L. Meyaard

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

35 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1349-1358
TijdschriftInternational Immunology
Volume15
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit