Differential effects of climate warming on reproduction and functional responses on insects in the fourth trophic level

Cong Chen, Rieta Gols, Arjen Biere, Jeffrey A. Harvey (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

90 Downloads (Pure)

Zoekresultaten