Differential effects of climate warming on reproduction and functional responses on insects in the fourth trophic level

Cong Chen, Rieta Gols, Arjen Biere, Jeffrey A. Harvey (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

69 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Differential effects of climate warming on reproduction and functional responses on insects in the fourth trophic level'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology