Differential expression of the Groucho-related genes 4 and 5 during early development of Xenopus laevis

M. Molenaar, E. Brian, J. Roose, J.C. Clevers, O. Destree

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

42 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)311-315
TijdschriftMechanisms of Development
Volume91
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit