Differential expression of the HMG box factors TCF-1 and LEF-1 during murine embryogenesis

M. Oosterwegel, M. van de Wetering, J. Timmerman, A. Kruisbeek, O. Destree, F. Meijlink, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

217 Citaten (Scopus)
311 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)439-448
TijdschriftDevelopment
Volume118
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit