Differential hippocampal neuron density between inbred Roman high- (low anxious) and low-avoidance (high-anxious) rats.

A. Garcia-Falgueras, M.M. Castillo-Ruiz, T. Put, A. Tobena, A. Fernandez-Teruel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

23 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)41-46
TijdschriftNeuroscience Letters
Volume522
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit