Dimensions and determinants of dialects in the Netherlands at the individual and regional levels at the end of the twentieth century

W. Jongenburger, A.C.M. Goeman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

60 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)31-72
Aantal pagina's227
TijdschriftInternational Journal of the Sociology of Language
Volume196/197
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit