Discovery of Centobnaster humesi, new genus, new species (Erebonasteridae), the most primitive poecilostomatoid copepod known, in New Caledonian deep waters

R. Huys, G.A. Boxshall

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)504-519
  TijdschriftJournal of Crustacean Biology
  Volume10
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit