Discovery of two northern hemisphere Armillaria species on Proteaceae in South Africa

M.P.A. Coetzee, B.D. Wingfield, J. Roux, P.W. Crous, S. Denman, M.J. Wingfield

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  35 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)604-612
  TijdschriftPlant Pathology
  Volume52
  StatusGepubliceerd - 2003

  Citeer dit