Disentangling mechanisms that mediate the balance between stochastic and deterministic processes in microbial succession

Francisco Dini-Andreote, James C. Stegen, Jan Dirk van Elsas, Joana Falcao Salles

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)E1326-E1332
TijdschriftProceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
Volume112
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusGepubliceerd - 17 mrt. 2015
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit