Dispersal of Pieris brassicae L. (Lepidoptera, Pieridae) and of its primary and secondary hymenopterous parasites in a newly reclaimed polder of the former Zuiderzee

J.H. Mook, J. Haeck

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)293-312
  TijdschriftNetherlands Journal of Zoology
  Volume16
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1965

  Citeer dit