Distinct lateral septal vasopressin innervation in aggressive and non-aggressive mice

J.C. Compaan, R.M. Buijs, C.W. Pool, A.J.H. de Ruiter, J.M. Koolhaas

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

69 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-6
TijdschriftBrain Research Bulletin
Volume30
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit