Distribution and diversity of gallionella-like neutrophilic iron oxidizers in a tidal freshwater marsh

J. Wang, S. Vollrath, T. Behrends, P.L.E. Bodelier, G. Muyzer, F. Den Oudsten, M. Meima-Franke, P. Cappellen, H.J. Laanbroek

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

37 Citaten (Scopus)
288 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Distribution and diversity of gallionella-like neutrophilic iron oxidizers in a tidal freshwater marsh'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences

Earth & Environmental Sciences