Distribution of oxytocin and vasopressin in the rat supraoptic and paraventricular nucleus

D.F. Swaab, F. Nijvelt, C.W. Pool

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

302 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)461-462
TijdschriftThe Journal of endocrinology
Volume67
StatusGepubliceerd - 1975

Citeer dit