Distribution of phyto - and bacterioplankton growth and biomass parameters, dissolved inorganic nutrients and free amino acids during a spring bloom in the Oosterschelde basin, The Netherlands

R. Laanbroek, J.C. Verplanke, P.R.M. De Visscher, R. De Vuyst

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  272 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1-11
  TijdschriftMarine Ecology Progress Series
  Volume25
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1985

  Citeer dit