DNA homology between Pyrenophora japonica and P. teres

P.W. Crous, B.J.H. Janse, J. Tunbridge, G. Holz

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  217 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1098-1102
  TijdschriftMycological Research
  Volume99
  StatusGepubliceerd - 1995

  Citeer dit