DNA isolation from rat tail or ear

E. Cuppen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Samenvatting

This protocol describes a rapid procedure for isolating DNA from rat tail or ear punches. The simplest version of the protocol can be scaled for use in 96-well (deep-well) plates. The quality of the DNA is sufficient for any polymerase chain reaction (PCR)-based genotyping approach.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)5434
TijdschriftCold Spring Harbor Protocols
Volume2010
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'DNA isolation from rat tail or ear'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit