Do oligosaccharides reduce the suitability of honeydew for predators and parasitoids? A further facet to the function of insect-synthesized honeydew sugars

F.L. Wäckers

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  3 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)197-201
  TijdschriftOikos
  Volume90
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2000

  Citeer dit