Do Surname Differences Mirror Dialect Variation?

F. Manni, W.J. Heeringa, B. Toupance

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

310 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)41-64
TijdschriftHuman Biology
Volume80
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit