Does light pollution alter daylength? A test using light loggers on free-ranging European blackbirds (Turdus merula)

Davide M. Dominoni, Jesko Partecke

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftPhilosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences
Volume370
Nummer van het tijdschrift1667
DOI's
StatusGepubliceerd - 05 mei 2015
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit