Draft Genome Sequence of the Antagonistic Rhizosphere Bacterium Serratia plymuthica Strain PRI-2C

P.V. Garbeva, J.D. Van Elsas, W. De Boer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

11 Citaten (Scopus)
321 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)4119-4120
TijdschriftJournal of Bacteriology
Volume194
Nummer van het tijdschrift15
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit