dTcf antagonises Wingless signalling during the development and patterning of the wing in Drosophila

N. Lawrence, P. Dearden, D. Hartley, J. Roose, J.C. Clevers, A.M. Arias

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

14 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)749-756
TijdschriftInternational Journal of Developmental Biology
Volume44
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit