Dual metrics in Tsjêbbe Hettinga's poetry

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

135 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)241-254
TijdschriftIt Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy
StatusGepubliceerd - 01 okt. 2017

Citeer dit