Dutch economic history of the period 1500-1940: a review of the present state of affairs

J.L. van Zanden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

89 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)9-30
TijdschriftEconomic and Social History in the Netherlands
VolumeI
StatusGepubliceerd - 1989

Citeer dit