Dutch, English and African shipbuilding craftsmanship in precolonial West Africa: An entangled history of construction, maintenance and repair

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

59 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-13
Aantal pagina's13
TijdschriftInternational journal of maritime history
Volume31
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit