Dutch Jews in the Imperial Space: The Social Mobility and Integration of Jewish ‘Indies travellers’, 1870-1940

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

7 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)96-118
TijdschriftStudia Rosenthaliana
Volume49
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - okt. 2023

Citeer dit