Dutch Treats. Summer Markets and the Festive Everydayness of Dutch Fast Food

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

483 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)145-158
TijdschriftEtnofoor
Volume25
Nummer van het tijdschrift2 [The Netherlands Now]
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit