Earthworms modulate the effects of climate warming on the taxon richness of soil meso- and macrofauna in an agricultural system

Julia Siebert (Co-auteur), Nico Eisenhauer, Christian Poll, Sven Marhan, Michael Bonkowski, Jes Hines, Robert Koller, Liliane Ruess, Madhav P. Thakur

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

23 Citaten (Scopus)
11 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)72-80
TijdschriftAgriculture, Ecosystems and Environment
Volume278
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 jun. 2019

Citeer dit