Ecological management of aquatic ecosystems; A complementary technique to reduce eutrophication.

E. Van Donk, R.D. Gulati

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  51 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)219-219
  TijdschriftBollettino della Societa' Italiana di Ecologia
  Volume10
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit