Ecological observations on heterotrophic, methane oxidizing and sulfate reducing bacteria in a pond

T.E. Cappenberg

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  4 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)471-485
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume40
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1972

  Citeer dit