Ecosystem Effects Workgroup Report

B.W. Ibelings, K.E. Havens, G.A. Codd, J. Dyble, J. Landsberg, M. Coveney, J.W. Fournie, E.D. Hilborn

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  2 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)655-674
  TijdschriftAdvances in Experimental Medicine and Biology
  Volume619
  StatusGepubliceerd - 2008

  Citeer dit