Ecosystem functions of invasive aquatic plants

B.M.C. Grutters, E.S. Bakker

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

61 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)16-18
TijdschriftNieuwsbrief Onderzoeksprogramma Biodiversiteit Werkt
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit