Ectopic activation of lymphoid high mobility group-box transcription factor TCF-1 and overexpression in colorectal cancer cells

K. Mayer, T. Hieronymus, J. Castrop, J.C. Clevers, W.G. Ballhausen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

30 Citaten (Scopus)
558 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)625-630
TijdschriftInternational Journal of Cancer
Volume72
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit