Een buitengewoon bruikbaar leerboek. [Review of: Smessaert (2013) Basisbegrippen morfologie]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

176 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)173-176
Aantal pagina's4
TijdschriftInternationale Neerlandistiek
Volume53
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit