Effect of ammonia on the anaerobic hydrolysis of cellulose and tributyrin

T.V. Fernandes (Co-auteur), Grietje Zeeman, Jules B. van Lier, Karel J. Keesman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

57 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)316-323
TijdschriftBiomass and Bioenergy
Volume47
Nummer van het tijdschriftDecember
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit