Effect of grazing by fish and waterfowl on the biomass and species composition of submerged macrophytes.

E. Van Donk, A. Otte

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

165 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)285-290
TijdschriftHydrobiologia
Volume340
DOI's
StatusGepubliceerd - 1996
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit