Effect of Light Intensity on Diurnal Sleep-Wake Distribution in Young and Old Rats

W. Witting, M. Mirmiran, N.P.A. Bos, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

379 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)157-162
TijdschriftBrain Research Bulletin
Volume30
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit