Effect of pH on molecular weight and size of fulvic acids in drainage water from peaty grassland in NW Netherlands

H. De Haan, G. Werlemark, T. De Boer

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  5 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)63-73
  TijdschriftPlant and Soil
  Volume75
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1983

  Citeer dit